Tư vấn xác định giá đất cụ thể

Tư vấn xác định giá đất cụ thể
Tư vấn xác định giá đất cụ thể

Trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể được quy định tại Điều 16, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, như sau:

1. CHUẨN BỊ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

Điều 29, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định căn cứ vào kế hoạch định giá đất cụ thể đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể bao gồm các nội dung sau:

a. Xác định mục đích định giá đất, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí.

b. Chuẩn bị hồ sơ thửa đất cần định giá bao gồm:

+ Vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá;

+ Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng của thửa đất cần định giá.

c. Lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất đối với trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất.

2. ĐIỀU TRA, TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT, GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG; ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Điều 30, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định giá đất căn cứ vào các thông tin thu thập được và áp dụng phương pháp định giá đất

Xem thêm:

Phương pháp so sánh trực tiếp được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Phương pháp chiết trừ được quy định như thế nào?

Phương pháp thu nhập được pháp luật quy định như thế nào?

Phương pháp thặng dư được pháp luật quy định như thế nào?

+ Đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thì tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất phải xây dựng Chứng thư định giá đất.

+ Xây dựng phương án giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất theo các nội dung chủ yếu là mục đích định giá đất và các thông tin về thửa đất cần định giá; đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường; việc áp dụng phương pháp định giá đất; kết quả xác định giá đất và đề xuất các phương án giá đất; đánh giá tác động về kinh tế – xã hội của các phương án giá đất.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án giá đất; xây dựng Tờ trình về việc quyết định giá đất.

3. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

Điều 30, Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ thẩm định giá đất do Sở tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất hồ sơ phương án giá đất bao gồm tờ trình về việc quyết định giá đất, dự thảo phương án giá đất; dự thảo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất.

Xem thêm: Thẩm định phương án giá đất được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

4. HOÀN THIỆN DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT, TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH GIÁ ĐẤT

a. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

+ Tờ trình về phương án giá đất;

+ Dự thảo phương án giá đất;

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;

+ Văn bản thẩm định phương án giá đất.

b. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định giá đất.

c. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Quý khách cần chúng tôi hỗ trợ vui lòng điền thông tin vào Form bên dưới

Chào mừng quý khách đến với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HSC
Quý khách có nhu cầu dịch vụ đo đạc hoặc tư vấn hỗ trợ pháp lý về đất đai, vui lòng để lại thông tin để bộ phận bán hàng có thể liên hệ và chăm sóc hoặc liên hệ trực tiếp thông qua Zalo, Fanpage hoặc Số Điện Thoại 0929.939.789 để được tư vấn sớm hơn!

    TIN TỨC ĐO ĐẠC